Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o istopolnim partnerstvima

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o istopolnim partnerstvima

Labris pozdravlja zalaganja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da se istopolni partneri konačno zakonski prepoznaju. Međutim, smatramo da su Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o istopolnim partnerstvima postavljene loše. Polazne osnove sadrže brojne greške, te ne obuhvataju određena pitanja koja su od izuzetne važnosti za zajednički život istopolnih partnera.

Napisanim Polaznim osnovama nije posvećeno dovoljno vremena i prostora, i to se odrazilo na njihov kvalitet i suštinu. Neke od najznačajnijih grešaka u trenutnim Polaznim osnovama su (celokupnu uporednu analizu možete pročitati OVDE):

  1. Partneru se ne garantuje status člana porodice u cilju obezbeđivanja zaštite od nasilja u porodici, iako je poznato da nasilje može poticati ne samo od drugog partnera, već i od članova porodice drugog partnera. Umesto toga, zabranjuje se samo nasilje između partnera (čl. 4.);
  2. Ne zabranjuje se ulazak u zajednicu licu koje je maloletno, licu koje se nalazi u odnosu starateljstva i hraniteljstva, kao ni licu koje je već u istopolnoj zajednici, braku ili vanbračnoj zajednici, što može da predstavlja povod za napad na zakon u celini (čl. 7. i 8.);
  3. Nema opšte garancije prava na održavanje ličnih odnosa između partnera, kao i ličnih odnosa između jednog partnera i deteta drugog partnera, što predstavlja pravnu prepreku za obezbeđivanje funkcionalnog porodičnog života u zajednici, kao i poštovanja zajednice i njenih članova u odnosu prema drugima (čl. 24.);
  4. Pravo maloletnog deteta jednog partnera na izdržavanje od strane drugog partnera se ograničava bez ikakvog opravdanja, što predstavlja diskriminaciju ovog deteta u odnosu na dete koje je pastorak i koje živi u heteroseksualnoj porodici (čl. 31.).

 

 

Neophodno je uvažiti napore koje su LGBTI organizacije dale ovoj temi u proteklih 10 godina. Model Zakona koji predlaže Labris uz podršku ostalih LGBTI organizacija, rezultat je dugogodišnjeg procesa i komunikacije sa samom LGBTI zajednicom i nastao je nakon brojnih konsultativnih sastanaka. Zbog svega navedenog on je jedini dobar temelj za kreiranje Polaznih osnova za Zakon.  

Nije bitno samo usvojiti zakon, bitan je i njegov sadržaj, kao i vreme stupanja na snagu.

 

 

 

Foto: Tamara Gavrilović