Preporuke civilnog sektora za izradu nove Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan

Preporuke civilnog sektora za izradu nove Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, je prva takva strategija koja je usvojena kao usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje je Republika Srbija trebalo da sprovede radi sprečavanja odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije. Strategijom su obuhvaćena sva lica i grupe lica s obzirom na njihovo lično svojstvo, a posebno nacionalne manjine i osetljive društvene grupe koje su najčešće izložene diskriminaciji, među kojima su i gejevi, lezbejke, biseksualne i trans osobe (LGBT osobe). Strategija nije obuhvatila i položaj interseks osoba.

Kada je reč o oceni ispunjenosti Strategije u odnosu na LGBT osobe, mora se nedvosmisleno uputiti kritika da je veoma mali deo predviđenih mera i ciljeva ispunjen. Nažalost, država nije preduzela neophodne korake u cilju realizacije Strategije koju je sama usvojila i na čije sprovođenje sa sama i obavezala. Pored toga što nije sprovedena prethodna Strategija, koja je istekla 2018. godine, već dve godine nisu kreirana ni nova Strategija, a ni prateći Akcioni plan.

Zbog svega navedenog, Labris je, u saradnji s pravnim ekspertima/kinjama, izradio set preporuka civilnog sektora koje bi trebale da se usvoje ili uzmu u obzir prilikom kreiranja nove Strategija i AP. Autor/ka ovog dokumenta su Vuk Raičević i Milena Vasić. Dokument u uvodnom delu objašnjava šta je to uopšte Strategija, koji je njen značaj, te kad i kako je usvojena, potom ocenjuje ispunjenost prethodne strategije, koji su to institucionalni nedostaci u pravnom poretku Srbije i na kraju set konkretnih preporuka za narednu Strategiju.

Dokument možete naći u našoj onlajn biblioteci.