Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti

Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti

Labris je jedna od 20 organizacija civilnog društva koje će dobiti projektnu i programsku podršku u okviru četvrtog poziva za projekte za javno zagovaranje i saradnju sa poslovnim sektorom koji je raspisan na projektu „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”, a uz finansijsku podršku USAID Srbija. 

Cilj Labrisovog projekta „Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti”, koji će trajati od 01.05. do 30.11. 2022. godine, je unapređenje javnih politika u oblasti rada i zapošljavanja i aktivno učešće LGBTI građana i građanki, te doprinos demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava. 

Postojanje zakona, protokola i principa koja štite ljudska prava u oblasti rada i zapošljavanja samo su prvi korak koji govori o tome da poslovni sektor sve više prepoznaje svoju ulogu i odgovornost u unapređenju društva i ljudskih prava. Labris će kroz projekat nastojati da uključi socijalne partnere – poslodavce, državne službe i agencije za zapošljavanje, a takođe i nevladine organizacije i pojedince/ke, koji imaju veliku ulogu u suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba prilikom zapošljavanja i uopšteno poboljšanju njihovog položaja u društvu. 

Pored saradnje LGBTI organizacija i poslovnog sektora, zagovaranjem će se mobilisati LGBTI zajednica u planiranje i realizaciju aktivnosti, kako bi se zajednički identifikovali problemi, mere za niihovo rešavanje i zajednički pokrenula kampanja i inicijativa da radno mesto, postane mesto raznolikosti i inkluzije. Uspostavljanjem inkluzivnog radnog okruženja bi ne samo LGBTI zajednica imala benefit, već i sve ranjive grupe u oblasti rada. Ostvarivanjem ciljeva ovog projekta pružiće se doprinos demokratiji, ljudskim pravima i socijalnoj inkluziji u društvu. Unaprediće se međusektorsko povezivanje i ukazati da je različitost na radu prednost koja se odražava i na kreativnost i na samu produktivnost.