Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike

Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike

Nedavno su u Skupštini Srbije, usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, kao i ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima života.

Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije odnose se na razbijanje predrasuda o rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, verskom poreklu, polu, seksualnoj orijentaciji i invaliditetu.

 

 

Usvajanjem amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije, uključene su polne karakteristike kao osnov za zabranu diskriminacije. Time je Republika Srbija postala druga država u regionu koja prepoznaje polne karakteristike kao osnov diskriminacije, te je tako otpočela rad na zaštiti prava interseks/međupolnih osoba.

Pozdravljamo ovaj historijski korak u borbi za prava i vidljivost interseks osoba!

 

 

Foto: Tamara Gavrilović