Dostignuća

 

Godina

Rezultati

1995.

izašao prvi broj lezbejskih novina „Labris“ u Jugoslaviji

1997.

Labris učestvuje u organizaciji Prve lezbejske nedelje održane u Sloveniji

2000.

Labris organizuje Drugu lezbejski nedelju

2001.

Labris pokreće prvi lezbejski web site u Jugoslaviji

2001.

počela realizacija projekta „Labris – lezbejski informativni centar“

2001.

Labris organizuje prvu Paradu ponosa u Jugoslaviji

2001.

Labris učestvuje u organizaciji regionalnog sastanka lezbejki iz država bivše Jugoslavije održanog u Hrvatskoj

2002.

Labris učestvuje u organizaciji seminara „Jednakopravno državljanstvo“ namenjenog lezbejkama iz država bivše Jugoslavije održanog u Sloveniji

2002.

počela realizacija projekta „Edukacija ženskih grupa iz Srbije o lezbejskim ljudskim pravima“

2002.

u saradnji sa GL organizacijama Gejten i Queeria, Labris realizuje kampanju „Zajedno različiti“

2003.

podnet je Predlog izmena i dopuna Zakona o porodici

2003.

počela realizacija projekta „Edukacija ženskih nevladinih organizacija, nevladinih organizacija za ljudska prava i medija o lezbejskim ljudskim pravima“

2003.

pokrenuto web psihološko savetovalište za lezbejke

2004.

Labris organizuje medijsku kampanju „Živela različitos“

2004.

podnet amandman na Predlog Antidiskriminacionog zakona i Krivičnog zakona Srbije

2005.

Labris organizuje medijsku kampanju „Pravo na život bez nasilja“

2005.

Labris sprovodi istraživanje o nasilju nad LGBTIQ osobama u Srbiji

2005.

podnet amandman na predlog Zakona o ravnopravnosti polova

2006.

pokrenuta serija seminara o lezbejskim ljudskim pravima namenjenih lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne i održan prvi seminar u Kikindi

2006.

izlazi brošura o autentičnim iskustvima lezbejskog coming out-a u Srbiji

2006.

Labris učestvuje u izradi trogodišnjeg Nacionalnog plana aktivnosti za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

2006.

Labris inicira aktivnosti koje su dovele do promene upitnika za dobrovoljne davaoce krvi, kojim je lezbejkama omogućeno da daju krv

2007.

u saradnji sa drugim LGBTIQ aktivistkinjama i aktivistima pokrenuta kampanja protiv diskriminacije „Ljubav za sve“

2007.

započeta saradnja sa predstavnicama/ima demokratski orijentisanih političkih partija i predstavnicama/ima vlasti

2007.

održan drugi seminar „Na slovo, na slovo L“, u Vrbasu kao i treći seminar u Beogradu

2008.

započeta edukacija osoba koje se bave savetodavnim radom i zaposlene su u institucijama: centri za socijalni rad, škole, bolnice, itd

2008.

Labris konačno dobija odgovor od Srpskog lekarskog društva na zahtev koji je upućen još 2005. godine, kojim SLD potvrđuje zvaničan stav Svestke zdravstvene organizacije – da istopolna orijentacija nije bolest

2008.

pokrenut prvi krivični postupak protiv organizovanog napada pripadnika klero-fašističke organizacije Obraz na učesnice/ke Queer Beograd festivala

2008.

održan četvrti lezbejski seminar u Lepenskom viru

2009.

nakon više od četiri godine lobiranja Koalicije protiv diskriminacije čija je Labris članica, Zakon o zabrani diskriminacije je konačno usvojen u aprilu

2009.

Labris je jedina organizacija koja je od početka do zabrane bila uključena u organizaciju Povorke ponosa koja je zabranjena samo 24 h pre nego što je trebalo da se održi

2009.

članice Labrisa na seminarima za zaposlene u kancelarijama Republickog zaštitnika građana, kao i Pokrajinskog ombudsmana predstavile temu prava LGBT osoba u Srbiji

2009.

održan peti lezbejski seminar u Kovačici

2010.

održan šesti lezbejski seminar na Zlatiboru

2010.

u saradnji sa Regionalnim centrom za manjine održana četiri treninga „Diskriminacija: upoznaj i suprotstavi se!“ Za preko 60 aktivista/kinja u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu

2010.

održan peti po redu seminar „Istopolna orijentacija u radu domova zdravlja“ u Hajdukovu. Ovo je prvi Labrisov projekat finansiran od strane države, Ministarstva rada i socijalne politike

2010.

držan seminar „Seksualna orijentacija i rodni identitet u pravnoj praksi“ u Kovačici. Seminar je namenjen pravnicima i pravnicama iz nevladinih organizacija, ali i državnih institucija

2010.

Zajedno sa pravnim ekspertima/tkinjama izrađen je i predstavljen Predlog Zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, oko čijeg sadržaja su se usaglasile sve LGBT organizacije i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Nakon toga, Labris pokreće i kampanju o registrovanim istopolnim zajednicama „Ljubav je zakon“

2010.

proslavljeno 15 godina rada Labrisa

2010.

održan set radionica za zaposlene u Ženskom zatvoru u Požarevcu

2011.

održane četiri predstave Forum teatra „Moć dijaloga“. Projekat je finansiralo Ministarstvo za kuturu, a predstave su bile namenjene učenicima i učenicama srednjih škola i njihovim nastavnicama/ima

2011.

održana četvrta Lezbejska nedelja (seminar namenjen lezbejkama aktivistkinjama iz regiona)

2011.

obeležen Pride day spuštanjem dugine zastave sa prozora Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i snimljen promotivni spot „I am what I am“

2011.

Labris u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Beograd prvi put zvanično ulazi u srednje škole. Projektom „Želim da ti kažem“

2012.

Labris organizuje šest uličnih akcija:

– 17. maj obeležen IDAHO u Beogradu razgovorom sa sugrađankama i sugrađanima, žive biblioteke, deljenje knjiga, puštanje balona;

– 27. juna Labris organizuje mini Prajd u glavnoj ulici Beograda zajedno sa organizacijama ŽUC, Beograd Pride i Queeria centar;

– 10. jul Labris na Exit-u;

– 28. septembar promocija novog sajta koalicije LGBTIQ deljenjem kišobrana duginih boja za sve prolaznice i prolaznike;

– 30. oktobar podrška makedonskoj LGBT zajednici (predavanje simboličnog poklona ambasadoru Makedonije u Srbiji);

– 10. decembar Labris akcijom „Ugasi mrak“ obeležava međunarodni dan ljudskih prava, zajedno sa organizacijama Atina, ŽUC, Regionalni centar za manjine, udruženje Prostor, Centar za integraciju mladih, Udruženje studenata/kinja sa hendikepom.

2012.

u okviru projekta Kalendar ljudskih prava dodeljen grant organizaciji Labris. (Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Ženski prostor)

2012.

održan seminar za pravnike/ce u Babama – „Zastupanje LGBT osoba u sudskim procesima“

2012.

Labrisova sportska grupa odlazi na Olimpijske LGBT igre (osvojeno zlato u krosu)

2012.

Labris učestvuje u izadi „Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2013-2018“

2013.

Labris sprovodi analizu dela udžbenika sredjnih škola kao i preporuke za izmenu diskriminatornog sadržaja koji se odnosi na seksualnu orijentaciju i rodni identitet

2014.

Labris inicira Monitoring primene Strategije borbe protiv diskriminacije i odnosnog Akcionog plana u koji su uključene članice zajednice, PFLAG Srbija (koju je pokrenuo Labris), LGBT organizacije, kao i članovi/ce LGBT prijateljske mreže

2015.

Labris je sproveo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom

policije pet dvodnevnih treninga „Istopolna orijentacija i rodni identitet u radu

policijskih službenika/ca“. Obuci je prisustvovalo 120 policijskih službenika/ca iz

27 policijskih uprava širom Srbije.

 

2016.

U okviru projekta “Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“

Labris je formirao u sedam gradova (Beograd, Pančevo, Subotica, Novi Sad,

Kragujevac, Novi Pazar i Niš) Mreža za prevenciju nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama. Članice mreže su predstavnici lokalnih institucija i organizacija civilnog društva.

2017.

U cilju da senzibilišemo zaposlene u Gradskoj upravi grada Beograda za rad sa

LGBT osobama održale smo pet treninga za njihove zaposlene gde smo govorile o:

Terminologiji LGBTIQ, Pravima LGBT osoba, Zaštiti podataka o ličnosti, Kaming

out-u, Transrodnoj egzistenciji i Društvenim mehanizmima homofobije.

 

2018.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za udžbenike povukli

su šest srednjoškolskih udžbenika iz prodaje zbog diskriminatornog sadržaja nakon pet

godina zagovaranja naše organizacije.

2019.

Labris pokreće tri strateška postupaka u cilju primene zaštite ljudskih prava

u Republici Srbiji, a u vezi sa povredama čl. 8 (pravo na poštovanje privatnog i

porodičnog života) i čl. 14 (zabrana diskriminacije).

2020.

Pokrenuta kampanja „Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu“ u cilju

podizanja svesti među poslodavcima o postojanju diskriminacije prema LGBTI

osobama pri zapošljavanju i na radu i neophodnosti poštovanja politika

diverziteta. U okviru iste inicijative sprovodimo obuke za zaposlene osobe u

Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 

2021.

Labris kao deo Posebne radne grupe koje je pokrenulo Ministarstvo za ljudska i

manjinska prava učestvuje u pisanje predloga nacrta zakona o istopolnim

partnerstvima.

2021.

Osnovana grupa podrške Dugine porodice koje okuplja istopolne parove sa i bez dece.

2022.

U sklopu nedelje ponosa EuroPride Beograd Prajda, Labris, u saradnji sa Duginom iskrom, organizuje prvi artfestival za žene koje vole žene.

2022.

Labris pokreće Mrežu poslodavaca koji podržavaju različitost i inkluziju na

poslu. „Ponosno na poslu“. Ostvarena je saradnja sa sledećim kompanijama: iKEA,

Merkator, Foundever, Ubisoft, NCR, BMTS technology. I održana je obuka za njihove

zaposlene.

2023.

Labris je izradio prvo istraživanje o nasilju u lezbejskim partnerskim odnosima, kao i prateću priručnik ‘Nasilje nije ljubav’

2023.

Drugi artfestival za žene koje vole žene organizuje se u saradnji sa Duginom Iskrom kako bi obeležio Međunarodni dan lezbejki. 

2023.

Pokrenuta osnažujuća grupa podrške za LBQ* žene sa iskustvom nasilja u lezbejskim partnerskim odnosima.