Statut Labrisa

U skladu sa odredbama čl.78 i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«,br 51/09), Skupština Udruženja građana Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava na sednici održanoj u Beogradu, dana 17.06.2010.godine, usvojila je novi

S T A T U T

Labris
Organizacija za lezbejska ljudska prava

Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem promocije lezbejskih ljudskih prava i lezbejske vidljivosti u društvu. Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Član 1

Ciljevi Labrisa su:

 1. Osnaživanje lezbejki i žena drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne da prihvate svoj identitet i žive slobodno sa tim identitetom u današnjem društvu
 2. Promocija prava na lezbejsku egzistenciju i smanjenje homofobije u javnosti
 3. Saradnja i umrežavanje sa lezbejskim i drugim LGBTIQ nevladinim organizacijama (organizacijama koje se bave položajem i pravima Lezbejki, Gej muškaraca, Biseksualnih osoba, Transrodnih osoba, Interseksualnih osoba, Kvir osoba, u daljem tekstu LGBTIQ) u Srbiji, zemljama bivše Jugoslavije i međunarodnim organizacijama
 4. Rad na promeni zakonodavstva kojim bi se uvažila prava istopolno orijentisanih osoba
 5. Lobiranje nevladinih i vladinih organizacija da prihvate lezbejska prava kao deo ljudskih prava

Da bi ostvario svoje ciljeve Labris:

 • organizuje psihološke i kreativne radionice, večeri druženja, edukativne programe o lezebjskim i ženskim pravima, video projekcije, izložbe, seminare, konferencije, panel diskusije i medijske kampanje
 • sprovodi istraživanja i analize o položaju lezbejske i LGBTIQ populacije
 • informiše o aktivnostima i politikama rada Labrisa, kao i čitavog LGBTIQ pokreta, pruža informacije o drugim LGBTIQ organizacijama, promenama u zakonskoj regulativi – putem telefona, Emaila, veb sajta
 • objavljuje Labris novine, čitanke, priručnike, zbornike tekstova, godišnji izveštaj o položaju LGBTIQ populacije, liflete, postere
 • lobira nevladine organizacije za ljudska prava, u Srbiji i inostranstvu, kao i vladine institucije i predstavnike/ce da prihvate i uključe u svoj rad pravo na seksualnu orijentaciju kao osnovno ljudsko pravo
 • sarađuje sa nevladinim organizacijama za ljudska prava, LGBTIQ organizacijama, organizacijama za ženska ljudska prava, medijima

Član 2

Labris je udruženje građanki.

Član 3

Pun naziv Labrisa je Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava. Labris ima sedište u Beogradu, Republika Srbija.

Član 4

Labris može primati nove članice koje prihvataju ciljeve određene ovim Statutom. Članica Labrisa može biti svaka građanka koja u celini prihvata Statut Labrisa i pravila rada grupe.

Da bi ostvarila pravo na članstvo, građanka:

 • mora više od šest meseci biti angažovana u radu Labrisa
 • mora podneti zahtev za članstvo, a taj zahtev mora biti podržan od strane najmanje dve članice Skupštine Labrisa

Odluku o prijemu novih članica donosi Skupština Labrisa dvotrećinskom većinom prisutnih članica Skupštine. Labris može primati nove članice koje prihvataju ciljeve određene ovim Statutom. Članica Labrisa može biti svaka građanka koja u celini prihvata Statut udruženja i pravila rada grupe.

Članica ima prava da:

 • učestvuje u ostvarivanju ciljeva Labrisa
 • bira i bude birana u organe Labrisa
 • vrši uvid u dokumentaciju Labrisa i bude potpuno i blagovremeno obaveštavana o radu i odlukama Labrisa i njegovih organa
 • ima i druga prava određena Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom

Članica ima obaveze da:

 • aktivno učestvuje i doprinosi ostvarivanju ciljeva Labrisa
 • savesno i odgovorno vrši posebne poslove koje joj povere organi Labrisa i podnosi izveštaj o obavljenim poslovima Upravnom odboru

Članstvo u Labrisu prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem u formi pisanog obaveštenja o istupanju
 • neaktivnošću dužom od godinu dana
 • u slučaju ponašanja protivno ciljevima i pravilima Labrisa i Statutu

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 5

Organi Labrisa su Skupština, Upravni odbor, Savetodavni odbor, Nadzorni odbor i Koordinacioni tim.

SKUPŠTINA – nadležnosti

Skupština Labrisa je najviše organ Labrisa. Skupštinu Labrisa može da saziva: Upravni odbor, grupa članica Labrisa (više od polovine ukupnog broja članica Skupštine Labrisa) ili Koordinacioni tim. Članice Skupštine se o predloženom terminu održavanja Skupštine obaveštavaju najmanje 14 dana ranije. Skupština se sastaje jednom godišnje i ima sledeće nadležnosti:

 1. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 2. Odlučuje o statusnim promenama Labrisa i donosi odluku o prestanku rada Labrisa;
 3. Odlučuje, u skladu sa zakonom, o imovini Labrisa u slučaju prestanka rada;
 4. Razmatra i usvaja godišnji i strateški plan rada svih programa i svih organa Labrisa;
 5. Razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu svih programa i svih organa Labrisa;
 6. Razmatra i usvaja godišnji budžet, dugoročni finansijski plan i izveštaj svih programa Labrisa;
 7. Bira i razrešava članice Upravnog odbora. Svaka članica Skupštine ima pravo da predlaže članice Upravnog odbora;
 8. Bira Predsedavajuću i zamenicu Predsedavajuće Skupštine;
 9. Bira zastupnicu/e organizacije
 10. Odlučuje o udruživanju u saveze u skladu sa članom 22. stav 4. Zakona o udruženjima.
 11. Priprema i saziva sastanke Skupštine u saradnji sa Koordiancionim timom Labrisa.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članica.
Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članica.
O pitanjima prestanka rada Labrisa i o imovini Labrisa, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članica Labrisa.

UPRAVNI ODBOR – nadležnosti

 1. Upravni odbor Labrisa prati rad Koodinacionog tima i zaposlenih na programima Labrisa;
 2. Broj članica Upravnog odbora je 5 od čega su tri spoljne članice lezbejke, feministkinje i aktivistkinje iz drugih organizacija ili institucija koje dele misiju i vrednosti Labrisa i dve predstavnice Koordinacionog tima Labrisa (predsednica i jedna članica). Spoljne članice Upravnog odbora ne mogu biti zaposlene niti honorarno angažovane u Labrisu
 3. Rad članica Upravnog odbora je volonterski (bez finansijske ili druge vrste nadoknade);
 4. Upravni odbor se sastaje četiri puta godišnje;
 5. Upravni odbor postupa prema Politikama rada, koje usvaja Skupština Labrisa;
 6. Upravni odbor odlučuje konsenzusom prisutnih članica. Ukoliko je neka od članica odsutna, može da se pita telefonom, e-mailom itd;
 7. Odluke se ne mogu donositi ako je prisutno manje od dve trećine članica Upravnog odbora;
 8. Odluke se donose koncenzusom, osim ukoliko rad Labrisa trpi zbog nemogućnosti postizanja koncenzusa. U tom slučaju odluke se donose dvotrećinskom većinom;
 9. Odluke se donose dvotrećinskom većinom ukoliko:
  • postoji rok za odluku, a odluka ne može da se donese,
  • ukoliko se odluka ne donese u roku od mesec dana, a tiče se politike rada i finansija Labrisa
 10. U slučaju potrebe da se donese hitna odluka, a nema vremena da se organizuje sastanak, potrebno je konsultovati članice Koordinacionog tima Labrisa, a ukoliko one nisu dostupne, neku od članica Upravnog odbora.
 11. Odluke, preporuke i planovi Upravnog odbora verifikuju se na Skupštini.
 12. Mandat članica Upravnog odbora traje 2 godine i mogu biti birane dva mandata
 13. Članice Koordinacionog tima koje imaju mandat u Upravnom odboru, imaju pravo glasa i u Skupštini.
 14. Spoljnim članicama se zamrzava mandat i pravo glasa u Skupštini.

Upravni odbor ima sledeće zadatke i odgovornosti:

 • proverava da li su strategije i planovi organizacije u skladu sa misijom i ciljevima organizacije;
 • donosi odluku o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa samostalno ili na predlog radnog tima
 • inicira i nadzire proces planiranja i realizacije strategije/a Labrisa;
 • donosi predloge i odluke o razvoju organizacije, razvoju programa, projekata, finansijskom poslovanju i upoznavanju najšire javnosti sa radom Labrisa; strateške preporuke i odluke Upravnog odbora potvrđuju se na Skupštini Labrisa;
 • nadgleda zakonitost ukupnog poslovanja Labrisa;
 • delegira ovlašćenja i prati rad Koordinacionog tima Labrisa; inicira unutrašnju i spoljašnju evaluaciju (ocenu) programa i rada; inicira unutrašnje mehanizme finansijske kontrole i spoljnu finansijsku kontrolu Labrisa;
 • daje povratne informacije o procenama rada programa i Koordinacionog tima Labrisa;
 • inicira izradu profesionalnih politika i standarda rada i prati i nadgleda njihovu primenu;
 • inicira i nadzire primenu pravila protiv sukoba interesa;
 • priprema plan razvoja resursa (finansijskih, ljudskih i tehničko-tehnoloških) organizacije;
 • podstiče povezivanje interesa Labrisa sa interesima lezbejske zajednice;
 • podstiče transparentnost rada Labrisa, nadgleda izveštaje i materijale Labrisa i čini ih dostupnim javnosti i zainteresovanim stranama
 • promoviše rad Labrisa u javnosti
 • razmatra žalbe zaposlenih, angažovnih i korisnica Labrisa

Politikama rada Upravnog odbora određuju se procedure i postupci rada:

 • način konstituisanja Upravnog odbora, dužina mandata i promene članstva;
 • pravila rada Upravnog odbora: način sazivanja sastanaka, formiranje dnevnog reda, pribavljanje informacija o radu Labrisa, dokumentovanje rada odbora;
 • obaveze upoznavanja sa misijom, vrednostima, istorijom i politikom organizacije;
 • način komunikacije sa drugim organima i članicama Labrisa;
 • oblasti delovanja, podele uloga i načini odlučivanja

SAVETODAVNI ODBOR – nadležnosti

Labris ima Savetodavni odbor, sačinjen od ekspertkinja i eksperata koji pomažu radu Labrisa u onim oblastima u kojima je podrška radu Labrisa potrebna. Članice Savetodavnog odbora predlaže Koordinaciono telo, a verifikuje Upravni odbor. Savetodavni odbor ne mora da ima definisan mandat ili broj članica, nego se formira prema potrebi Radnog tima. Članovi Savetodavnog odbora mogu biti i muškarci.

NADZORNI ODBOR – nadležnosti

 1. Nadzorni odbor je organ Labrisa koji kontroliše finansijsko poslovanje.
 2. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obaveštava Upravni odbor, bez odlaganja.
 3. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju na svakoj sednici Skupštine Labrisa.
 4. Nadzorni odbor ima tri članice, koje bira Skupština Udruženja, na period od 2 (dve) godine, Članice Nadzornog odbora mogu biti birane ponovo, neograničeni broj puta.
 5. Članice Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članice Upravnog odbora.

KOORDINACIONI TIM – nadležnosti

Koordinacioni tim čine tri zaposlene članice Labrisa. U Koordinacioni tim obavezno ulaze koordinatorke programa. Članice Koordinacionog tima, na predlog zaposlenih, bira i razrešava Upravni odbor.

 1. Upravlja organizacijom u saradnji sa drugim organima Labrisa;
 2. Učestvuje u radu Upravnog odbora Labrisa – dve članice Koordiancionog tima su i članice Upravnog odbora;
 3. Prikuplja sredstva i pronalazi nove izvore sredstava za programe/projekte Labrisa u saradnji sa koordinatorkama projekta, obavlja komunikaciju sa donatorima;
 4. Piše predloge projekata i izveštaje u saradnji sa koordinatorkama projekta
 5. Planira rad grupe u saradnji sa koordinatorkama i radnim timom;
 6. Evaluira rad grupe u saradnji sa koordinatorkama i radnim timom;
 7. Obavlja pravno-finansijsko poslovanje u saradnji sa knjigovotkinjom i računovotkinjom;
 8. Organizuje audit;
 9. Koordinacioni tim raspisuje konkurs za nova radna mesta i odlučuje o prestanku radnog odnosa zajedno sa Upravnim odborom.
 10. Izrađuje opise poslova za angažovane i ugovore;
 11. Organizuje sastanke sa radnim timom i sa Upravnim odborom/Skupštinom i piše izveštaje;
 12. Prati i sprovodi nove trendove u radu organizacije;
 13. Organizuje ispitivanje nivoa zadovoljstva uslovima rada angažovanih žena;
 14. Proverava da li su strategije i planovi organizacije u skladu sa misijom i ciljevima organizacije;
 15. Odlučuje o umrežavanju i saradnji Labrisa sa drugim istim i/ili sličnim nevladinim organizacijama

Član 6

Predsednica Koordinacionog tima zastupa, predstavlja i potpisuje Labris u pravnom prometu i ima sva prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
U slučaju njenog odsustva predsednicu Koordinacionog tima zamenjuje, sa svim pravima i ovlašćenjima administratorka Labrisa.

Član 7

Labris pribavlja sredstva za obavljanje svojih aktivnosti od donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, a u skladu sa pozitivnim propisima.

 1. Koordinacioni tim u saradnji sa računovotkinjom vodi evidenciju novca iz svih projekata. One su odgovorne za ulaz i izlaz novca i finansijsko poslovanje na osnovu budžetskih linija.
 2. Novac stoji na računu za koji deponovani potpis imaju dve članice Koordinacionog tima.
 3. Administratorka isplaćuje novac koordinatorkama projekata po budžetskim stavkama.
 4. Obavezno je računovotkinji dati račune za sve troškove u okviru projekta.
 5. Svi poslovi u vezi sa finansijama su transparentni, što znači da svaka članica Upravnog odbora ili zaposlena mogu da zatraže od računovotkinje pregled finansijskih izveštaja i trenutno stanje u blagajni, za bilo koji projekat koji Labris realizuje.
 6. Računovotkinja je obavezna da podnosi tromesečni izveštaj na sastancima Upravnog odbora u usmenoj i pismenoj formi.
 7. Računovotkinja vodi evidenciju o finansijskom poslovanju na nivou svih projekata i ostalih donacija Labris-a u saradnji sa koordinacionim timom.

Član 8

Rad Labrisa je javan.
Koordiancioni tim Labrisa se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o aktivnostima i radu Labrisa, neposredno ili putem internih publikacija, njeb sajta, Emailova kao i saopštenjima za javnost.

Član 9

O umrežavanju i saradnji Labrisa sa drugim istim ili sličnim nevladinim organizacijama odlučuje Koordinacioni tim Labrisa. Labris može da se umrežava i sarađuje sa drugim istim ili sličnim nevladinim organizacijama na tri načina: bude nosilac, jedan od nosilaca ili učesnik u realizaciji projekta. Labris potpisuje ugovor o saradnji na projektu (koji sadrži odluke o finansijama, realizaciji i politikama) ukoliko je nosilac ili jedan od nosilaca projekta.

Ukoliko dođe do kršenja ugovora (bilo koja strana) o daljem toku projekta diskutuju koordinatorka/e projekta, Upravni odbor Labrisa i rukovodeći organi druge grupe.

Labris sarađuje sa LGBTIQ grupama čije politike, rad i angažovanje nisu u suprotnosti sa Politikama rada Labrisa. Labris se umrežava i sarađuje sa drugim LGBTIQ grupama u zajedničkim akcijama i projektima, podržava formiranje novih LGBTIQ grupa na prostoru Srbije i edž-Yu kroz ohrabrivanje, podržavanje, informisanje, edukacije, ustupanjem na korišćenje prostorija Labrisa.

Član 10

Skupština Labrisa usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta. Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članica. Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članica.

Član 11

O pitanjima prestanka rada Labrisa odlučuje Skupština Labrisa. Skupština Labrisa o ovome odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članica Labrisa.

Član 12

O načinu raspolaganja imovinom Labrisa odlučuje Skupština Labrisa dvotrećinskom većinom ukupnog broja članica Labrisa.

Udruženje prestaje sa radom odlukom skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje njegovih ciljeva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Odlukom o prestanku rada istovremeno se rešava pitanje imovine Udruženja. O načinu raspolaganja imovinom Labrisa odlučuje Skupština Labrisa dvotrećinskom većinom ukupnog broja članica Labrisa.

U slučaju prestanka postojanja – gašenja Udruženja, imovina Udruženja ne može biti podeljena članovima udruženja niti preneta na bilo koju profitnu organizaciju. Sva imovina prenosi se drugoj neprofitnoj grupi građana, zadužbini, fondaciji ili fondu koji ima slične ciljeve.

Skupština će doneti posebnu odluku o tome kojoj neprofitnoj grupi građana, zadužbini, fondaciji ili fondu će preneti imovinu Udruženja.

U slučaju prestanka rada, imovina udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakono o udruženjima.

Član 13

Labris ima pečat okruglog oblika u koji je ucrtan znak – obrnuti trougao, oko kojeg piše: Grupa za lezbejska ljudska prava – Beograd, a unutar znaka: Labris.

Predsedavajuća Skupštine Labrisa                                                       Beograd, 17.06.2010. godine
Lepa Mlađenović