Zaslužujemo i zahtevamo - Sigurne škole za sve!

Zaslužujemo i zahtevamo - Sigurne škole za sve!

Labris je tokom 2017. godine sproveo analizu stavova srednjoškolaca/ki o LGBT zajednici i došao do poražavajućih saznanja: 54% učenika/ca smatra da je homoseksualnost bolest, 53% se protivi obrađivanju LGBT tema u nastavnom gradivu, a njih 40% veruje da LGBT osobe ne bi trebalo da imaju ista prava kao i druge osobe.

 

Ovakvi stavovi nisu samo proizvod društvene klime, već i nastavnih materijala koji je diskriminatoran prema LGBT zajednici i koji nju, na krajnje nenaučan i homofobičan način, obeležava kao devijantnu i nepoželjnu.

 

Ovi podaci pokazuju da većina mladih ljudi odrasta sa mržnjom prema različitostima u sebi. Ne smemo dozvoliti da ta većina nadjača senzibilisanu manjinu koja se opire ovakvim vrednostima koje su prožete kroz celo društvo. Na kraju, ako govorimo iz ugla prava, ne smemo da dozvolimo da većina odlučuje o pravima manjine - onda nikakva vrsta različitosti i odskakanja od većinskog nikada ne bi postojala.

 

Iako Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donosi određene dobre propise koje se tiču suzbijanja vršnjačkog nasilja, ono je i dalje veoma učestalo i rasprostranjeno unutar obrazovnih ustanova Republike Srbije. Pozdravljamo što se u pomenutom Zakonu članom 111. zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, ali nadležne ustanove moraju da urade još više kako bi se vršnjačko nasilje suzbilo.

 

Radi unapređenja položaja ljudskih prava u Srbiji i rušenja štetnih stereotipa i predrasuda koji dovode do kršenja ljudskih prava, posebno među LGBT učenicima/cama u srednjim školama, Labris počinje novu kampanju "Sigurne škole za sve" kojom želimo da podignemo svest kako učenika/ca tako i roditelja, nastavnog i stručnog kadra o diskriminaciji LGBT mladih u obrazovnim ustanovama.

 

Čvrsto verujemo da je obrazovanje utemeljeno na poštovanju ljudskih prava i vrednosti otvorenog društva jedan od glavnih prioriteta svih nas i zato zahtevamo sigurne škole za sve!